Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK

Podmienky používania

Článok I
Úvodné ustanovenia

Webový servis WMart.eu, (ďalej len „WMart”, alebo ďalej len „webový servis”, alebo ďalej len „webový servis WMart”) je online priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru a služieb medzi kupujúcim a predávajúcim, (ďalej spoločne len „užívatelia”).

WMart nie je výrobcom ani predávajúcim tovaru a služieb, prezentuje len tovar a služby pre potreby užívateľov webu. Túto činnosť vykonáva na účet užívateľov webu, za účelom konečného predaja a kúpy, (maloobchod) a prípadne veľkoobchod.

Pre prezentáciu tovaru a služieb a realizáciu obchodnej transakcie (predaj, kúpa), na webovom servise je nutná registrácia užívateľov ako kupujúceho aj predávajúceho.

Zaregistrovať na webovom servise sa môžu všetky právnické osoby a fyzické osoby, staršie ako 18 rokov.

Súčasťou registrácie je súhlas s podmienkami používania, (ďalej len „podmienky”). Registráciou na webovom servise dávajú užívatelia súhlas s nižšie uvedenými podmienkami.

Pri registrácii musí užívateľ WMart zdieľať svoje osobné údaje, (meno, adresa, obchodné meno, sídlo spoločnosti, bankové spojenie a iné). Údaje sa môžu využívať výlučne v procese obchodu na webovom servise WMart.

Registrovaní užívatelia webového servisu sa zaväzujú aktualizovať svoje osobné informácie a registrácia je bezplatná.

Článok II
Nákup

Nakupovať môže zaregistrovaný užívateľ - kupujúci, on-line priamo na webovom servise WMart. Nákup tovaru a služieb môžu uskutočňovať právnické a fyzické osoby, staršie ako 18 rokov bez obmedzenia, za predpokladu dodržania podmienok.

Ponuka tovaru a služieb od jednotlivých predávajúcich a dohoda o predaji každého tovaru a služby sa uzatvára na webovom servise. Tovar a služby si užívatelia vyberajú z vlastnej prezentácii jednotlivých predávajúcich.

Vybrané tovary a služby si môžu kupujúci objednávať (vložiť do košíka), na konkrétnej stránke tovarov a služieb.

Tovary a služby od jedného alebo viacerých predávajúcich, vkladá kupujúci do košíka, kde sa automaticky triedia a spočítavajú. K nim sa pripočítava poštovné a dopravné poplatky, podľa typu distribúcie poskytované predávajúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že každý predávajúci na webovom servise:

 • poskytuje rôzne spôsoby distribúcie tovaru a služieb (napríklad iba Slovenska pošta na dobierku),
 • má rôzne platobné podmienky (napríklad iba platba prevodom vopred, alebo dobierka),
 • účtuje rôznu výšku poštovných a dopravných poplatkov v závislosti od spôsobu distribúcie, či veľkosti tovaru a služieb.

Všetky ceny tovaru a služieb na webovom servise WMart sú uvedené bez poštovného a dopravných poplatkov.

Spôsob platby

Kupujúci na webovom servise môže využiť nasledovné možnosti platby:

 • Dobierka (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, osobný odber, alebo kuriérna služba podľa dohody),
 • Platba vopred (bankový prevod na účet predávajúceho).

V prípade platby vopred sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Prevádzkovateľ webového servisu WMart nezodpovedá za úhradu platby, alebo za chybné uvedenie čísla účtu zo strany predávajúceho, ani za oneskorené pripísanie úhrady na účet predávajúceho.

Spôsob distribúcie

Každý predávajúci poskytuje osobitné možnosti distribúcie tovaru a služieb.

Predávajúci na webovom servise môže momentálne poskytovať uvedené spôsoby distribúcie, alebo osobný odber tovaru a služieb:

 • Dobierka (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu),
 • Doporučená zásielka (distribúcia prebieha cez Slovenskú poštu, platba za tento typ distribúcie je platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho),
 • Kuriérska služba (distribúcia prebieha kuriérskou službou, ktorú si zvolí daný predávajúci a za podmienok, aké sú pri konkrétnej distribúcii medzi užívateľmi dohovorené, platba za tento typ distribúcie je platba vopred),
 • Osobný odber tovaru a služieb.

Uzatvorenie a zodpovednosť za realizáciu obchodu

Kupujúci berie na vedomie, že:

 • tovar a služby v jednej objednávke môže byť dodávaný od rôznych predávajúcich,
 • zaslaním objednávky len informuje predávajúceho o svojom záujme kúpiť vybrané tovary a služby,
 • v prípade objednávky viacerých tovarov a služieb od jedného predávajúceho, nemusí byť objednávka potvrdená kompletne, teda že predávajúci má právo časť objednávky zamietnuť, v tomto prípade kupujúci hradí len pomernú časť sumy len za schválené položky.

Pri čiastočnom schválení objednávky je predávajúci povinný informovať kupujúceho ešte pred jej potvrdením o tom, že objednávka nebude vybavená kompletne. Kupujúci má právo neudeliť súhlas s čiastočným vybavením objednávky a teda neuskutočniť nákup tovaru a služieb.

Predávajúci má povinnosť najneskôr do 7 kalendárnych dní vyjadriť sa k prijatej objednávke, a to:

 • potvrdiť objednávku kompletne,
 • potvrdiť objednávku čiastočne,
 • zamietnuť objednávku.

V opačnom prípade bude objednávka stornovaná a kupujúcemu bude doručený informačný Email o stornovaní objednávky zo strany webového servisu.

Za samotné uzatvorenie obchodu sa podľa podmienok webového servisu WMart, považuje naplnenie nasledovného procesu:

 • odoslanie objednávky zo strany kupujúceho,
 • následné potvrdenie objednávky (kompletnej, alebo čiastočnej) zo strany predávajúceho,
 • definitivně potvrdenie objednávky (kompletnej, alebo čiastočnej) zo strany kupujúceho.

V momente uzatvorenia obchodu prechádza zodpovednosť za platbu a distribúciu tovaru a služieb výhradne na užívateľov, t.j. vzťah kupujúci a predávajúci.

Prevádzkovateľ webového servisu WMart nenesie žiadnu zodpovednosť za realizáciu platby zo strany kupujúceho, ani za distribúciu tovaru a služieb zo strany predávajúceho.

Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie platby za tovar a služby, alebo za nedodržanie stanoveného termínu uhradenia platby nesie kupujúci.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či oneskorené dodanie tovaru a služieb nesie predávajúci.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja, kúpy a distribúcie tovaru a služieb, rieši kupujúci a predávajúci v plnej zodpovednosti sám a na vlastný účet.

Kupujúci berie na vedomie, že objednaný tovar a služby, budú zo strany predávajúceho realizované najneskôr do 14 kalendárnych dní. Táto lehota platí aj v prípade objednávky na Dobierku, vždy od okamihu uzatvorenia obchodu. V prípade nevyzdvihnutia Dobierky v termíne určenom Slovenskou poštou, bude objednaný tovar a služby vrátený predávajúcemu.

Kupujúci sa zaväzuje, v prípade doporučenej zásielky s platbou vopred, uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase. Najneskôr však do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu (definitívneho potvrdenia kompletnej alebo čiastočnej objednávky a doručenia informačného Emailu o platbe, výške platby s poštovným, platobné údaje predávajúceho, variabilný symbol platby a iné).

V prípade, že kupujúci neuhradí platbu za tovar a služby a zároveň o tom nevyrozumie predávajúceho prostredníctvom Internej správy do 7 kalendárnych dní, od uzatvorenia obchodu, má predávajúci právo stornovať objednávku a vrátiť objednané tovary a služby späť ako nepredané do svojej ponuky. Predávajúci je pred tým povinný informovať kupujúceho prostredníctvom Internej správy o stornovaní objednávky.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že objednaný tovar a služby budú zo strany predávajúceho distribuované až po uhradení platby.

Predávajúci je povinný zaslať objednané tovary a služby najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia platby vopred.

V prípade, že predávajúci objednávku nedodá v stanovenom čase, alebo v prípade, že objednávku dodá nekompletnú, či nezodpovedajúcu kvalite, má kupujúci možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť prostredníctvom funkcie „Hodnotenie predávajúceho“. Táto funkcia je k dispozícií na stránke predávajúceho, a na všetkých stránkach jeho tovaru a služieb.

Webový servis má právo na základe opakovaných záporných hodnotení a po prešetrení histórie komunikácie medzi užívateľmi webu, využiť možnosť deaktivovať profil takéhoto predávajúceho.

Termíny pre distribúciu objednávok sú konečné. Predávajúci spravidla zasiela tovar hneď po potvrdení objednávky. Ak kupujúci požaduje tovar do určitej doby, je povinný informovať prostredníctvom Internej správy o tejto požiadavke predávajúceho a požiadať o prednostné vybavenie.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za tovary a služby, ich distribúciu, uplatnenie reklamácie, záruky, vrátenie platby má kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na predávajúceho prostredníctvom Internej správy.

Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi užívateľmi, prebieha výhradne na webovom servise WMART, v rámci určenej sekcie Interné správy. Komunikácia prebieha neverejne, len medzi užívateľmi. Ku komunikácií okrem užívateľov má prístup len správca webového servisu za účelom kontroly jej obsahu.

Užívatelia nesmú zneužívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru a služieb mimo webového servisu WMart.

Stornovanie objednávky

Pre storno objednávky, ktorá ešte nebola potvrdená predávajúcim, je potrebné čo najskôr kontaktovať konkrétneho predávajúceho so žiadosťou o zrušenie objednávky prostredníctvom sekcie Interné správy.

Každý kupujúci má rovnako právo, stornovať objednávku u predávajúceho v rámci sekcie Interné správy, aj v prípade, že objednávka už bola predávajúcim potvrdená, ale platba vopred za objednávku ešte nebola uhradená v lehote 7 kalendárnych dní.

V prípade, že kupujúci chce stornovať objednávku po uhradení platby vopred, ešte pred dodaním tovaru a služieb, je povinný čo najskôr kontaktovať predávajúceho, prostredníctvom sekcie Interné Správy a dohodnúť možnosť stornovania objednávky.

Ak kupujúci chce stornovať objednávku po dodaní tovaru a služieb, je potrebné sa obrátiť na predávajúceho prostredníctvom sekcie Interné správy. Ďalší postup je výhradne vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Prevádzkovateľ webového servisu WMart nezodpovedá:

 • za vrátenie platby pri stornovaní objednávky kupujúcim,
 • za postup pri vybavovaní storna objednávky u predávajúceho,
 • za vrátenie platby, v prípade stornovania zaplatenej objednávky.

Vrátenie platby je potrebné žiadať od predávajúceho.

Článok III
Predaj

O objednávke je predávajúci oboznámený Emailom. Prijatie objednávky nie je záväzné.

Prijatú objednávku má predávajúci možnosť potvrdiť:

 • kompletne,
 • čiastočne,
 • alebo zamietnuť.

Predávajúci má povinnosť vyjadriť sa k prijatej objednávke. Objednávku potvrdiť, alebo zamietnuť najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej prijatia. V opačnom prípade bude objednávka stornovaná a objednané tovary a služby zostanú v ponuke predávajúceho.

Kompletným potvrdením objednávky predávajúci potvrdzuje schopnosť distribuovať všetky položky objednávky spoločne.

Čiastočné potvrdenie objednávky využíva predávajúci vtedy, ak nemá z akýchkoľvek dôvodov k dispozícií všetky požadované položky. Čiastočným potvrdením je účtovná hodnota objednávky ponížená o zamietnuté položky. V prípade čiastočného potvrdenia objednávky, označí predávajúci v systéme ako potvrdené len tie položky, ktoré má reálne k dispozícii. Po potvrdení alebo zamietnutí poslednej položky z objednávky, príde kupujúcemu informačný Email o čiastočnom potvrdení objednávky s informáciou o dostupných položkách. Kupujúci má v tomto prípade právo ešte raz potvrdiť, alebo zamietnuť čiastočnú objednávku. Po jeho vyjadrení príde predávajúcemu informácia o definitívnom potvrdení objednávky na Email. V tomto momente prichádza k uzatvoreniu obchodu.

Za uzatvorenie obchodu sa považuje naplnenie nasledovného procesu:

 • odoslanie objednávky kupujúcemu,
 • následné schválenie čiastočnej, alebo kompletnej objednávky predávajúcim.

V prípade, že predávajúci potvrdí objednávku len čiastočne, je momentom uzatvorenia obchodu, následné definitívne potvrdenie čiastočnej objednávky. Týmto potvrdením, kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že objednávka nebude kompletná.

Za proces platby a distribúcie tovaru a služieb po uzatvorení obchodu sú zodpovední len užívatelia.

Platba a distribúcia

V prípade, že tovar a služby sú distribuované na dobierku, je predávajúci povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu odoslať dobierku poštou (o presnom dátume odoslania rozhoduje dátum na obálke). Platbu za dobierku obdrží predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade, že si kupujúci dobierku nevyzdvihne v termíne určenom Slovenskou poštou, bude tovar a služby zaslané naspäť predávajúcemu a ten má právo storno objednávky.

V prípade, že tovar a služby sú distribuované Doporučenou zásielkou, alebo Kuriérskou službou, kupujúci dostáva Emailovou správou všetky informácie od predávajúceho o možnostiach Platby vopred. Na základe zvolenej možnosti Platby vopred (bankový prevod na účet), kupujúci uhradí uvedenú sumu za objednávku spolu s poštovným a dopravnými poplatkami. Pri úhrade platby má predievajúci povinnosť uviesť automaticky vygenerovaný variabilný symbol, priradený k objednávke.

V prípade Platby vopred sa kupujúci zaväzuje uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu. Predávajúci má povinnosť zaslať tovar a služby najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia Platby vopred.

V prípade, že kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a nevyrozumie predávajúceho prostredníctvom Internej správy do 7 kalendárnych dní, od uzatvorenia obchodu, má predávajúci právo stornovať objednávku. Predávajúci má povinnosť o tejto skutočnosti informovať kupujúceho prostredníctvom Internej správy.

V prípade, že predávajúci nedodá tovar a služby v stanovenom čase, alebo v prípade, že tovar a služby dodá nekompletné a nezodpovedajúce avizovanej kvalite, má kupujúci možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním sa predávajúceho prostredníctvom funkcie Hodnotenie predávajúceho. Zoznam hodnotení, kladných aj záporných, je verejnou súčasťou profilu predávajúceho. Prevádzkovateľ webového servisu WMart má na základe opakovaných záporných hodnotení a po prešetrení histórie komunikácie medzi užívateľmi, využiť možnosť deaktivovať profil predávajúceho.

V momente uzatvorenia obchodu medzi užívateľmi webu prechádza zodpovednosť za proces platby a následnej distribúcie tovaru a služieb, výhradne na vzťah užívateľov (kupujúci a predávajúci).

Prevádzkovateľ webového servisu WMart nenesie žiadnu zodpovednosť za neuhradenú platbu tovaru a služieb kupujúcim, ani za distribúciu tovaru a služieb predávajúcim. Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie platby za tovar a služby nesie kupujúci.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru a služieb nesie predávajúci.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru a služieb rieši predávajúci v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za tovar a služby, ich distribúciu, uplatnenie reklamácie, záruky, vrátenie platby má kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na predávajúceho prostredníctvom Internej správy.

Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi užívateľmi, prebieha výhradne na webovom servise WMart, v rámci určenej sekcie Interné správy. Komunikácia prebieha neverejne, len medzi užívateľmi. Ku komunikácií okrem užívateľov má prístup len správca webového servisu za účelom kontroly jej obsahu.

Užívatelia nesmú zneužívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru a služieb mimo webového servisu WMart.

Kódex správania predávajúceho

Predávajúci zaregistrovaný na webovom servise má povinnosť dodržiavať nasledujúce pravidlá:

Prevádzkovateľ webového servisu WMart nezodpovedá za právnu spôsobilosť predávajúceho k internetovému predaju a nepreberá zodpovednosť za kvalitu tovaru a služieb, nevykonáva ich kontrolu.

Za predaj, distribúciu tovaru a služieb, vykazovanie ziskov nadobudnutých z tejto činnosti na webovom servise, je výhradne zodpovedný predávajúci.

Registrovaný predávajúci na webovom servise, môže byť vlastníkom viacerých účtov. Tieto účty sú zakázané zneužívať na vytváranie aktivity, ktorá by súvisela s nekalými obchodnými praktikami (klamlivé a agresívne praktiky).

Predávajúci na webovom servise má povinnosť na požiadanie kupujúceho preukázať živnostenské oprávnenie, súvisiace s ponukou predaja tovaru a služieb.

Predávajúci pred uverejnením tovaru a služieb na webovom servise garantuje jeho zodpovedajúcu kvalitu a funkčnosť.

Za nedodanie, alebo nezodpovedajúce a nekvalitné dodanie tovaru a služieb nesie zodpovednosť výhradne predávajúci.

Predávajúci má informačnú povinnosť voči kupujúcemu.

Predávajúci nesmie uvádzať nepravdivé, neúplné, nepresné a dvojzmyselné údaje, alebo zamlčať údaje o vlastnostiach tovaru a služieb a nákupných podmienkach. Za klamlivú informáciu sa považuje tiež ponuka, alebo predaj tovaru a služieb porušujúcich práva duševného vlastníctva, prípadne ich skladovanie s cieľom predaja.

Predávajúci ma povinnosť pravdivo informovať kupujúceho o cene tovaru a služieb a o cene a spôsobe dopravy. Prevádzkovateľ webového servisu WMart nezodpovedá za neúplnú informáciu o cene tovaru a služieb, zo strany predávajúceho.

Predávajúci, ktorý je platcom DPH, má povinnosť uvádzať ceny vrátane DPH.

Predávajúci, ktorý nie je platcom DPH, má povinnosť oznámiť, že nie je platcom DPH.

Predávajúci ma povinnosť informovať kupujúceho o spôsobe reklamačného konania, uplatnenia reklamácie a o vykonaní záručných opráv.

Každý predávajúci ma povinnosť za vybavenie reklamácie, podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Predávajúci nesmie propagovať tovar a služby, ktoré by vykazovali známky diskriminácie, alebo vybočenie z pravidiel morálky pri predaji výrobku.

Predávajúci nesmie viazať predaj tovaru a služieb s predajom iných produktov.

Predávajúci ma povinnosť pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach tovaru a služieb. Informácie obsahujú:

 • informácie dôležité pre správne používanie tovaru alebo služieb, ich údržby, uchovávania a skladovania,
 • informácie o nehmotnej podstate predávaného tovaru a služieb.

Predávajúci má povinnosť akceptovať podmienku, že predaj tovaru a služieb uverejnených na webovom servise, ako aj následná komunikácia ohľadne ich predaja, prebieha výhradne na webovom servise, v rámci sekcie Interné správy. Komunikácia nie je prístupná žiadnemu inému užívateľovi. Prevádzkovateľ webového servisu WMart má prístup k komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim len za účelom kontroly jej obsahu.

Užívatelia nie sú oprávnení viesť súkromnú komunikáciu medzi sebou za účelom predaja tovaru a služieb mimo webového servisu WMart.

Predávajúci má povinnosť zachovávať a dodržiavať pravidlá kódexu správania predávajúceho a zároveň konať v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

V prípade porušenia kódexu správania predávajúceho je prevádzkovateľ webového servisu oprávnený na okamžité vypovedanie zmluvného vzťahu. Vypovedaním zmluvného vzťahu sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a následné zrušenie ponuky tovaru a služieb.

Vypovedanie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom webového servisu a registrovaným predávajúcim je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu zo strany predávajúceho má predávajúci povinnosť doručiť výpoveď prevádzkovateľovi webového servisu.

Provízny systém

a poskytnutie priestoru na prezentáciu tovaru a služieb, ich propagáciu a marketing, prevádzkovateľ webového servisu WMart požaduje úhradu provízie, vo výške 12%. Provízia je splatná v momente uzatvorenia obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim a je určená z predajnej ceny každého predaného tovaru, alebo služby.

Predávajúci berie na vedomie, že uvedená cena tovaru a služieb je cena bez provízie a bez dopravných a poštových poplatkov.

Štatistiku údajov o províziách za jednotlivé predané tovary a služby má predávajúci možnosť kontrolovať v rámci vlastného účtu v sekcie provízie.

Provízie sú fakturované vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac k určenému dátumu fakturácie nasledovného mesiaca. Faktúru je možné splatiť v termíne 14 dní od jej doručenia predávajúcemu. Úhrada faktúry sa realizuje prevodom na účet prevádzkovateľa.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, alebo neuhradenia faktúry má prevádzkovateľ webového servisu právo zrušiť zmluvný vzťah s predávajúcim.

Okamihom uzavretia obchodu bola prevádzkovateľovi webového servisu zarátaná provízia. A to aj v prípade storno objednávky zo strany kupujúceho, alebo predávajúceho, bez ohľadu na realizáciu skutočnej úhrady zaplatenia objednávky. Nárok na vrátenie provízie nevzniká predávajúcemu ani v prípade sporu s kupujúcim. Predávajúci však môže požiadať prevádzkovateľa webového servisu o prešetrenie priebehu komunikácie obchodu a priznanie vrátenia provízie.

Článok IV
Zodpovednosť a právomoci prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ webového servisu:

 • tovar a služby nepredáva, iba ich prezentuje a je len sprostredkovateľom elektronického priestoru pre realizáciu obchodných transakcií užívateľov webového servisu,
 • zodpovedá výhradne za správu a prevádzku webového servisu, fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému,
 • nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonom ustanovených podmienok a kódexu správania sa predávajúceho,
 • nezodpovedá za kvalitu a verné zobrazenie prezentovaného tovaru a služieb a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich dostupnosť,
 • nenesie zodpovednosť za porušovanie autorských a vlastníckych práv, za klamlivé tvrdenia o kvalite tovaru a služieb a nepravdivé vyhlásenia zo strany predávajúceho,
 • nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie, alebo nedodanie tovaru a služieb, ani za:
  • oneskorené doručenie zavinené doručovateľom (Slovenska pošta, kuriérska služba), alebo nesprávne označenou adresou kupujúceho,
  • obsahovú náplň objednávky a poškodenie zavinené doručovateľom (Slovenska pošta, kuriérska služba),
 • nenesie zodpovednosť za úhradu platby kupujúcim, alebo vybavenie objednávky zo strany predávajúceho,
 • nezodpovedá za reklamáciu a jej vybavenie, opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru a služieb, alebo vrátenie úhrady platby,
 • vyhradzuje si právo na odstránenie tovaru a služieb z webového servisu, v zmysle kódexu správania predávajúceho, pokiaľ by prezentovaný tovar a služby boli v rozpore s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi,
 • vyhradzuje si právo na zamedzenie prístupu, alebo deaktiváciu profilu predávajúceho, ako aj jeho opätovnej registrácie bez udania dôvodu,
 • nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webového servisu, z dôvodu technickej údržby systému, alebo technickej poruchy systému na strane poskytovateľa hostingu (serveru).
 • má právo používať informácie o osobných údajov užívateľov, len za účelom prezentácie a zaväzuje sa nakladať s nimi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií po ukončení fungovania webového servisu,
 • má právo použiť texty a obrázky tovaru a služieb predávajúcich za účelom propagácie, prostredníctvom tretích strán,
 • vyhradzuje si právo ukončiť činnosť webového servisu WMart bez udania dôvodu a uplatnenia akýchkoľvek nárokov zo strany užívateľov na zachovanie kontinuity ich fungovania.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja, kúpy a distribúcie dohoduje predávajúci aj kupujúci vo svojom mene a na vlastný účet.

Článok V
Záverečné ustanovenia

Podmienky používania platia v znení uvedenom na webovom servise WMart od momentu registrácie.

Registráciou na webovom servise užívatelia bez výhrad akceptujú všetky ustanovenia podmienok používania v platnom znení v deň registrácie.

Užívatelia prehlasujú, že sa pred registrovaním oboznámili s podmienkami používania a súhlasia s nimi v plnom rozsahu.

V prípade, ak sa preukážu niektoré ustanovenia podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Vzťahy, ktoré nie sú upravené podmienkami používania, sa riadia slovenskými právnymi predpismi bez ohľadu na voľbu práva. Predovšetkým ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými predpismi slovenského právneho poriadku.

Užívatelia webu svojou registráciou potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi prevádzkovateľom webového servisu WMart a registrovanými užívateľmi, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie podmienok používania, budú riešené zmierom. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde.

Podmienky používania, ani žiadna časť ich textu nesmie byť publikovaná, alebo šírená žiadnym spôsobom, bez súhlasu prevádzkovateľa webového servisu WMart.

Vlastník a prevádzkovateľ webového servisu WMart.eu: spoločnosť WMart, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 51 734 966, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 129194/B